Koszyk

Napisz na czacie lub na maila: [email protected] lub zadzwoń na naszą zieloną linię: +48 61 62 55 420 (pon-pt 9:00-17:00).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Programu Afiliacyjnego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem- spółką HIGH EXPERTS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 16a 61-623 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000749439 NIP 7831788419, REGON 381332770, kapitał zakładowy 100.000,00 (sto tysięcy) złotych oraz Afiliantem- zgodnie z definicją przyjętą w niniejszym Regulaminie w zakresie dotyczącym czynności promocyjnych i marketingowych produktów Organizatora znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora a dostępnych na Stronie Internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Celem Programu Afiliacyjnego jest promowanie produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora, których zakup możliwy jest w Sklepie Internetowym Organizatora a tym samym pozyskanie nowych Klientów przez Organizatora.

§2
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin programu afiliacyjnego w zakresie dotyczącym wskazanych Regulaminie czynności promocyjnych i marketingowych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora a dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora
 2. Program Afiliacyjny- program organizowany przez Organizatora, w zakresie którego Afiliant wykonuje na zasadach określonych w Regulaminie czynności promocyjne i marketingowe produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora a dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora w zamian za Prowizję;
 3. Organizator- HIGH EXPERTS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 16a 61-623 Poznań wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000749439 NIP 7831788419, REGON 381332770, kapitał zakładowy 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;
 4. Afiliant – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przystąpiła do Programu Afiliacyjnego organizowanego przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie prowadząca stronę internetową o tematyce zbliżonej do działalności gospodarczej Organizatora;
 5. Konto Alifianta- indywidualne konto zakładane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: https://vapefully.com/pl/zarabiaj-z-vapefully-program-afiliacyjny/ służące do ewidencjonowania czynności Afilianta, wartości zrealizowanej sprzedaży produktów z wykorzystaniem Linka Referencyjnego, wartość Prowizji.
 6. Link Referencyjny- indywidulanie przypisany do Afilianta link referencyjny przekierowujący do Sklepu Internetowego i umożliwiający skorzystanie przez Klienta z oferty sprzedażowej Organizatora a Organizatorowi umożliwiający zidentyfikowanie dokonania zakupu przez Klienta za pośrednictwem działań Afilianta (linki referencyjne są automatycznie śledzone przez systemy Organizatora;
 7. Prowizja- wynagrodzenie Afilianta obliczane jako 10% procent (t.j. wraz z podatkiem od towarów i usług) od wartości brutto sprzedaży produktów ze Sklepu Internetowego Organizatora zrealizowanych przez Klienta z wykorzystaniem Linka Referencyjnego;
 8. Sklep Internetowy Organizatora- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://vapefully.com/pl/;
 9. Strona Internetowa- strona internetowa za pośrednictwem której zakładane jest Konto;
 10. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem z wykorzystaniem Linka Referencyjnego;
 11. Oferta sprzedażowa Organizatora- produkty znajdujące się w ofercie Organizatora w Sklepie

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE AFILIACYJNYM

Do Programu Afiliacyjnego może przystąpić:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  osoba prawna
 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi stronę internetową o tematyce zbliżonej do prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej t.j. w zakresie związanym z branżą waporyzatorów
 3. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego jest dobrowolne i bezpłatne, ale wymaga:
  1. prawidłowego wypełnienia przez Afilianta formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: https://vapefully.com/pl/partnerzy/rejestracja/ a następnie potwierdzenia rejestracji oraz aktywowania Konta Afilianta;
  2. zapoznania się i akceptacji Regulaminu;
 4. W celu wypełnienia przez Afilianta formularza rejestracyjnego Organizator informuje, że Afiliant potrzebuje dostępu do:
  1. urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail);
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją należy kliknąć przycisk “Wyślij aplikację”. Po kliknięciu na przycisk “Wyślij aplikację” na podany przez Afilianta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wysłane zostanie przez Organizatora wiadomość o potwierdzeniu rejestracji Konta. W treści wiadomości e-mail zostanie przesłane wygenerowane automatycznie hasło, które można zmienić w dowolnym momencie, oraz adres strony logowania do panelu. Konto staje się aktywne od razu po zarejestrowaniu.
 6. W celu zalogowania się na Konto Afilianta należy użyć adresu poczty elektronicznej, podanego przy rejestracji jako loginu oraz otrzymanego od Organizatora hasła.
 7. Po zalogowaniu do konta Afiliant ma stały dostęp i wgląd do swojego panelu, który zawiera wszystkie potrzebne dane i statystyki jak na przykład obecny bilans, liczba osób “odwiedzających z linku” lub historia wypłat. Indywidualny Link Referencyjny Afilianta jest dostępny w zakładce “Linki”.
 8. Zarejestrowanie Konta jest równoznaczne z przystąpieniem przez Afilianta do Programu Afiliacyjnego oraz zawarciem umowy afiliacyjnej pomiędzy Afiliantem a Organizatorem (Umowa Afiliacyjna).
 9. Afiliant oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym są prawidłowe i prawdziwe. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator uprawniony jest do zweryfikowania danych podanych przez Afilianta w formularzu rejestracyjnym. W tym celu Organizator może wezwać Afilianta o przedłożenie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub odpisu z CEIDG lub zostać poproszonym do podesłania linka przekierowującego do strony internetowej Afilianta. Jeżeli Afiliant nie udostępni wskazanych przez Organizatora danych- Organizator uprawniony jest do odmowy udostępnienia Linka Referencyjnego oraz zablokowanie Konta.
 10. Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie uczestniczą w Programie Afiliacyjnym.
 11. Konto może być użytkowane wyłącznie przez osobę, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym. Nie jest dozwolone dzielenie się danymi do logowania oraz udostępnianie hasła osobom trzecim.
 12. Afiliant ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo zabezpieczenia danych do logowania (login, hasło) przed dostępem osób nieuprawnionych.
 13. Afiliant może posiadać aktywne jedno Konto.
 14. Umowa afiliacyjna z Organizatorem w ramach Programu Afiliacyjnego zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 15. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Afiliacyjnej ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Afilianta zasad Programu Afiliacyjnego określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Po rozwiązaniu Umowy Afiliacyjnej lub zrezygnowania z Programu Afiliacyjnego Link Referencyjny wygasa a Afiliant traci dostęp do Konta.

§4
OBOWIĄZKI AFILIANTA

 1. W zakresie Programu Afiliacyjnego Afiliant jest zobowiązany do podejmowania czynności promocyjnych i marketingowych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora dostępnych na Stronie Internetowej, poprzez umieszczania na swojej stronie internetowej Linku Referencyjnego.
 2. Afiliant oświadcza, że jest właścicielem strony internetowej (posiada prawo do korzystania z domeny internetowej strony internetowej Afilianta).
 3. Afiliant w ramach Programu Afiliacyjnego zobowiązuje się:
  1. nie podejmować działań, które mogłyby godzić w dobre imię Organizatora;
  2. nie podejmować działań, które nosiłyby znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233);
  3. powstrzymać od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej;
 4. Zabronione jest używanie Programu Afiliacyjnego do celów sprzecznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszym Regulaminem.
 5. Afiliant nie jest uprawniony do korzystania dla celów prywatnych z Linka Referencyjnego.
 6. Afiliant ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. za treści umieszczone na swojej stronie internetowej;
  2. techniczne umieszczenie Linka Referencyjnego na swojej stronie internetowej;

§5
PROWIZJA

 1. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu produktu z oferty sprzedażowej Organizatora w Sklepie Internetowym Organizatora z wykorzystaniem Linka Referencyjnego Afiliantowi przysługuje prowizja w wysokości 10% procent brutto (tj. wraz z wraz z podatkiem od towarów i usług) od wartości brutto produktów (zakupów) zrealizowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym Organizatora z wykorzystaniem Linka Referencyjnego.
 2. Warunkiem przyznania prowizji Afiliantowi jest sfinalizowanie zakupu przez Klienta na Stronie Internetowej Organizatora produktu z oferty sprzedażowej Organizatora w Sklepie Internetowym Organizatora z wykorzystaniem Linka Referencyjnego oraz zapłata w całości ceny za produkt (zakupy), przy czym wymagalność Prowizji do wypłaty zależy od spełnienia się warunków określonych w ust. 3-4 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku Klienta będącego konsumentem oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) wypłata Prowizji Afiliantowi następuje pod warunkiem nieskorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (ROZDZIAŁ 8- ODSTĄPIENIE OD UMOWY).
 4. W przypadku Klientów uprawnionych do skorzystania ze prawa dobrowolnego zwrotu towaru wypłata Prowizji Afiliantowi następuje pod warunkiem nieskorzystania przez Klienta z prawa zwrotu na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (ROZDZIAŁ 0- DOBROWOLNE PRAWO ZWROTU).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty Prowizji w przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do naliczenia Prowizji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Afiliantowi przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora wyjaśnienia przyczyn odmowy naliczenia Prowizji.
 6. Wysokość Prowizji może zostać w każdym czasie zweryfikowana przez Afilianta za pomocą Konta z zastrzeżeniem zapisów §5 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu.
  Wypłata Prowizji następuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym Organizator zastrzega minimalną miesięczną kwotę wypłaty Prowizji w wysokości 500,00 złotych wynikającej z rozliczeń w Koncie Afilianta.
 7. Jeżeli w okresie miesięcznym Afiliant nie uzyska prawa do Prowizji w wysokości 500,00 złotych wynikającej z rozliczeń w Koncie Afilianta wówczas wypłata Prowizji może nastąpić najwcześniej po uzyskaniu Prowizji w wysokości 500,00 złotych wynikającej z rozliczeń w Koncie Afilianta
  Wypłata Prowizji nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 8 powyższej na podstawie prawidłowo wystawionej przez Afilianta i dostarczonej Organizatorowi Faktury VAT.
 8. Wysokość Prowizji z faktury VAT powinna być zbieżna z wysokością wymagalnej Prowizji wynikającą z Konta Afilianta, z zastrzeżeniem §5 ust. 3-4 Regulaminu. W przypadku rozbieżności co do wysokości Prowizji wynikającej z faktury VAT z wysokością prowizji wynikającą z Konta Afilianta, Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania się z zapłatą Prowizji do czasu wyjaśnienia rozbieżności.
 9. Fakturę VAT należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected]
 10. Wypłata Prowizji nastąpił przelewem na rachunek bankowy Afilianta podany w treści faktury VAT, który to rachunek bankowy powinien być zgodny z rachunkiem bankowym podanym na Koncie.
 11. Afiliantowi nie przysługuje inne niż Prowizja wynagrodzenie w ramach Programu Afiliacyjnego.
 12. Po rezygnacji przez Afilianta z Programu Afiliacyjnego, za niepełny okres rozliczeniowy Afiliantowi nie przysługuje prawa do Prowizji.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Afilianta jest Organizator.
 2. W ramach Programu Afiliacyjnego Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Afilianta przez okres trwania umowy afiliacyjnej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych mogących wyniknąć z zawartej umowy afiliacyjnej.
 4. Afiliantowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jednak fakt jej cofnięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed datą w/w cofnięcia.
 5. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora (Konto), do komunikacji z Afiliantem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania informacji handlowej od Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Afiliant ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia, przekazania, zapomnienia i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej [email protected].
 7. Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich danych i informacji przekazanych przez Użytkowników.
 8. Afiliant jest również osobiście odpowiedzialny za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Konta, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Afilianta.
 9. Udzielenie przez Afilianta jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.
 10. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności umieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://vapefully.com/pl/polityka-prywatnosci/.
  Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce cookies na stronie internetowej Organizatora.

§7
DANE POUFNE

 1. Strony zobowiązane są wzajemnie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych.
 2. Informacjami poufnymi są wszelkie informacje dotyczące każdej ze Stron, w tym
  w szczególności informacje dotyczące: działalności handlowej, spraw finansowych, ekonomicznych lub technicznych i organizacyjnych, które są ujawniane w związku z realizacją współpracy, niezależnie od tego, czy taka informacja przekazana została w formie pisemnej, ustnej czy też
  w jakiejkolwiek innej formie i czy wyraźnie została oznaczona jako informacja poufna.
 3. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest do:
  1. wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z realizacją współpracy;
  2. niekopiowania i niepowielania udostępnionych informacji poufnych w żaden sposób, chyba że będzie to konieczne dla potrzeb realizacji współpracy.
 4.  Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do:
  1. informacji, które w chwili ich ujawnienia były opublikowane, powszechnie znane lub w inny sposób były informacjami publicznymi;
  2. informacji, które po ich ujawnieniu zostały opublikowane, stały się powszechnie znane albo w inny sposób stały się informacjami publicznymi.
 5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Stronę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia informacji poufnych, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane
  z naruszeniem niniejszych postanowień, pod warunkiem, iż Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o istnieniu takiego obowiązku.
 6. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy również po zakończeniu współpracy.
 7. Niezależnie od postanowień powyższych Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystywania do celów marketingowych, informacji o współpracy z Afiliantem.

  §8

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 8. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Programu Afiliacyjnego (zgłoszenie reklamacyjne) należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected]
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
  Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora.
 10. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Organizator poinformuje zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§9
WSTRZYMANIE PROGRAMU AFILIACYJNEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub czasowego wstrzymania Programu Afiliacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. Program Afiliacyjny jest czasowo wstrzymywany na czas obowiązywania u Organizatora zaplanowanych dużych akcji promocyjnych, jak promocja Black Week czy 4/20. W takim przypadku Organizator poinformuje Afilianta z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie akcji promocyjnej oraz o okresie zawieszenia Programu Afiliacyjnego. W celu uniknięcia wątpliwości w czasie obowiązywania akcji promocyjnej Afiliant nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, nawet w przypadku skorzystania przez Klienta z Linka Referencyjnego.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym o powyższej zmianie Organizator poinformuje Afilianta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Afilianta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Koncie Afilianta. Afiliant ma prawo do rozwiązania Umowy Afiliacyjnej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Afiliant powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2022 r.