Jei kils klausimų, rašykite el. paštu: help@vapefully.com – į visus klausimus atsakome darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00 val.

Naršyti

  • Pagalba ir kontaktai
  • Užsakymai

Visus klausimus atsakome darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00.

Privatumo politika

  • BENDROSIOS NUOSTATOS
  • DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
  • DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS, PAGRINDAS, LAIKOTARPIS IR APIMTIS Internetinėje Parduotuvėje
  • DUOMENŲ GAVĖJAI Internetinėje Parduotuvėje
  • PROFILIAVIMAS Internetinėje Parduotuvėje
  • ŽMOGAUS, KURIO DUOMENYS NAUDOJAMI, TEISĖS
  • SLAPUKAI IR JŲ ANALIZĖ
  • BENDROSIOS NUOSTATOS:

1.1 Ši internetinės parduotuvės privatumo politika yra informatyvi, o tai reiškia, kad ji nėra Paslaugų vartotojų ar Internetinės parduotuvės klientų įsipareigojimų šaltinis. Privatumo politikoje visų pirma pateikiamos taisyklės, kaip administratorius tvarko asmens duomenis internetinėje parduotuvėje, įskaitant asmens duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir apimtį bei duomenų subjektų teises, taip pat informaciją apie
slapukų ir analizės priemonių naudojimą internetinėje parduotuvėje.


1.2. Asmeninių duomenų, surinktų per internetinę parduotuvę, administratorius yra internetinė parduotuvė, kurią galima rasti adresu www.vapefully.lt. Ją valdo High Experts sp. z o.o., įsikūrusi Poznan (buveinės adresas: ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 KRAKÓW ; korespondencijos adresas. : kaip aukščiau); VAT-UE: PL7831788419; pašto adresas: help@vapefully.com – toliau vadinamas „Administratoriumi“ ir tuo pačiu metu yra Internetinės parduotuvės Paslaugų teikėjas ir Pardavėjas.


1.3. Asmens duomenis internetinėje parduotuvėje administratorius tvarko pagal galiojančius įstatymus, visų pirma pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos asmens duomenų tvarkymą ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyva 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) – toliau vadinamus „GDPR“ arba „GDPR reglamentu“.


1.4. Internetinės parduotuvės naudojimas, įskaitant pirkimą, yra savanoriškas. Panašiai asmens duomenų teikimas Paslaugos gavėjui ar Klientui naudojantis internetine parduotuve yra savanoriškas, išskyrus dvi išimtis: (1) sutarčių sudarymas su Administratoriumi. Asmens duomenų pateikimas yra sutartinis reikalavimas ir jei duomenų subjektas nori sudaryti tam tikrą sutartį su Administratoriumi, jis privalo pateikti reikiamus duomenis. Kiekvieną kartą duomenų apimtis, reikalinga sutarčiai sudaryti, nurodoma internetinės parduotuvės svetainėje ir internetinės parduotuvės nuostatuose; (2) įstatymų numatytos administratoriaus pareigos – asmens duomenų teikimas yra įstatymų nustatytas reikalavimas
kylantys iš visuotinai taikomų teisinių nuostatų, įpareigojančių administratorių tvarkyti asmens duomenis (pvz., duomenų tvarkymą mokesčių ar apskaitos knygų tvarkymo tikslais), o jų nepateikimas trukdys administratoriui vykdyti šias pareigas.


1.5. Administratorius ypač rūpinasi asmenų, kurių duomenis jis tvarko, interesų gynimu. Administratorius visų pirma yra atsakingas ir užtikrina, kad jo surinkti duomenys būtų: (1) tvarkomi pagal įstatymus; 2) surinkti nustatytais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi, nesuderinant su šiais tikslais; 3) teisingai ir adekvačiai, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie yra tvarkomi; 4) laikomi tokia forma, kad būtų galima identifikuoti asmenis, su kuriais jie susiję, ne ilgiau, nei būtina tvarkymo tikslui pasiekti, ir 5) tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėtų duomenų tvarkymo ir atsitiktinio jų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.


1.6. Atsižvelgdamas į tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat į riziką pažeisti fizinių asmenų teises ar laisves, esant skirtingai grėsmės tikimybei ir sunkumui, Administratorius įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų, jog tvarkant duomenis būtų atsižvelgiama į šį reglamentą ir sugebėti tai įrodyti. Šios priemonės yra peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos. Administratorius naudojasi techninėmis priemonėmis, kad neleistų neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų. Visi žodžiai, posakiai ir akronimai, esantys šioje privatumo politikoje ir prasidedantys didžiąja raide (pvz., Pardavėjas, Internetinė Parduotuvė, Elektroninė Paslauga), turėtų būti suprantami pagal jų apibrėžimą, pateiktą internetinės parduotuvės nuostatuose, esančiuose internetinės parduotuvės svetainėje.

Filter

Filter Search Results